یادداشت صد و سی و یک!

آرامِ جان!

حیف قصه‌ی ناتمام دیروز نیست؟ و اینهمه راه نرفته و پاییزهای قدم نزده‌ی نا تمام!! 

بدهکاریم،به تمام ولیعصر و انقلاب و نوفل لوشاتو و ...

باید تمامش کنیم و شروع اتفاق تازه‌ای باشیم،...دلتنگم،دلتنگ اقاقیا...که همانقدر کوتاه و مست کننده...باید تمامش کنیم و شروع اتفاق تازه‌ای باشیم...

/ 0 نظر / 13 بازدید