#زمانه#

یارانه این زمانه مثل گل انارند           ازدور جلوه دارند اما وفا ندارند 

حافظ زچشمان قشنگ تو غزل ساخت

هرکس که تورا دید به چشمان تو دلباخت

نقاش غزل تاکه به چشمان تو برداخت

دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت

                    

/ 0 نظر / 8 بازدید