به نام ایزدمنان

زندگی رادوست دارم باتمام سختیهایش

از نظر من زندگی توصیف

خوبیهاست

ازنظرمن زندگی کردن بندگی کردن

است وموقعیتی برای انجام

کارهای خوب

زندگی داستان شیرین یاتلخ کسی است  که با
به وجود اوردن موقعیتی

برای خود کاری بدون جبران بر جای گذاشته است


 

/ 1 نظر / 8 بازدید
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از شما میخواهیم که هر جا که هستید، در مدرسه و دانشگاه، واحد های محلی دانشجویان، و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب را تشکیل دهید و اعلام موجودیت کنید. اگر در اهداف ما شریک هستید، اگر خود را در جدال با به سیاهی و تباهی کشیدن محیط های آموزشی با ما در یک جبهه میدانید به این صف بپیوندید. با هر عقیده و مرامی که دارید خود را متعلق به دانشجویان و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب اعلام کنید.این نام را بر خود بگذارید. همانطور که در مقابل تعرض برده داران همه بردگان شورشی اعلام کردند که ما اسپارتاکوس هستیم امروز در مقابل تعرض به آزادیخواهی همه آزادیخواهان باید اعلام کنیم که ما آزادیخواه و برابری طلب هستیم.