سرچشمه ی زیبایی ها

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

 خود را شناختم .خدا را شناختم. فهمیدم همه چیز زیباست و این زیبایی از خدا سرچشمه میگیرد. فهمیدم انرژی و قدرت بی نهایتی در عالم هستی است که از خدا سرچشمه میگیرد. فهمیدم من در ابتدای خلقت ذره ای بیش نبودم و خدا به من موجودیت داد.فهمیدم من محدودم و خدا نا محدود. فهمیدم ....................

و میخواستم خیلی چیزها ا بدانم اما فهمیدم که احتیاجی به جستجو نیست زیرا

او از رگ گردن هم به من نزدیکتر است و فقط کافیست از ته قلب صدایش بزنم

                                            یا الله

/ 2 نظر / 10 بازدید