سرمایه ی عمر ادما یک نفس است/ان یک نفر از برای یک هم نفس است/گر نفسی با نفسی هم نفس است/ان یک نفس از برای یک عمر بس است/.

/ 0 نظر / 9 بازدید